IE SZAKMAI NAP Ă–sszefoglalĂł

Az MTM Hungária Egyesület 2010. november 12-én rendezte az I. Industrial Engineering Szakmai Napot Budapesten. Célunk volt rámutatni arra, hogyan integrálható az MTM eljárás a már jól ismert és sokak által használt REFA és Lean módszertanok alkalmazásaiba, azaz milyen elĹ‘nyökhöz juttatja az MTM (akár összefonódva más racionalizálási módszerekkel) a vállalatot, és általa milyen eredmények érhetĹ‘ek el. A megjelent közel 70 résztvevĹ‘ hazai és külföldi vállalatok szakembereinek tapasztalataival, eljárásaival és megoldásaival ismerkedett meg.

 

 

Csikós Istvánné, az MTM Hungária Egyesület elnöke bevezetĹ‘jében összefoglalta az MTM történetét Magyarországon, rávilágított az MTM elĹ‘nyeire, alkalmazási lehetĹ‘ségeire és az MTM használatának sokszínűségére, melyek megkönnyíthetik a termelĹ‘ vállalatok versenyképességének fenntarthatóságát. ElĹ‘adásában kiemelt szerepet kapott annak a múltbeli tévhitnek a feloldása, hogy az MTM csupán egyike a számos idĹ‘adat-megállapítási módszereknek, holott más módszerekkel ellentétben az MTM már a tervezési fázisban fontos szerepet tölt be, így már a konstrukció során költséget takaríthatunk meg alkalmazásával.

 

 

Dr. Hans Fischer, a Deutsche MTM- Vereinigung vezetĹ‘je és az Internationale MTM Directorate elnöke is tiszteletét tette szakmai napunkon. ElĹ‘adásában bemutatta a nemzetközi MTM szervezet felépítését, az MTM felsĹ‘oktatásban betöltött szerepét és az MTM alkalmazásának könnyen megérthetĹ‘ és kézzel fogható elĹ‘nyeit. Csikós Istvánnéhoz hasonlóan Dr. Fischer is kiemelte az MTM tervezési fázisban történĹ‘ alkalmazásának fontosságát, a jövĹ‘beni munkafolyamatok hatékony kialakításának és optimalizálásának lehetĹ‘ségét, illetve a teljes körű folyamatkialakítás során milyen költséghatékony módon könnyíti és gyorsítja a racionalizálás megvalósítását. Rámutatott továbbá arra is, hogy az MTM egy nemzetközi folyamatnyelv és standard, melynek vonatkoztatási teljesítménye megegyezik a REFA által ismert vonatkoztatási teljesítménnyel, viszont nagy elĹ‘nye, hogy elkerüli a teljesítményfok-megítélésének szükségességét.

 

 

Dr. Kaucsek György, a Magyar Ergonómiai Társaság elnöke elĹ‘adásában beszélt az MTM és az ergonóma találkozási lehetĹ‘ségeirĹ‘l, mit nyer az ergonómia az MTM az együttműködésbĹ‘l. Hangsúlyozta, hogy e két szakterület kiegyensúlyozott kapcsolata szükséges a termelési rendszereink fenntartható működtethetéséhez, hiszen mindkettĹ‘ eszközöket és lehetĹ‘ségeket nyújt a másik számára a tervezés, a megvalósítás és a működés fázisában is. A videó arra ad választ, hogy milyen legyen ez az együttműködés, milyen alapvetĹ‘ irányelvek szerint kell ezt a kapcsolatot felépíteni.

 

 

Frank Littmann a Kiekert AG (piac- és technológiavezetĹ‘ a gépkocsi oldalajtó zárak területén) Industrial Engineering területének vezetĹ‘je. Cégük bemutatását követĹ‘en arról beszélt, Ĺ‘k hogyan alkalmazzák az MTM-et a teljes termelési folyamatlánc mentén. A következetesség náluk alapkövetelmény, így már a tervezési fázisban nagy hangsúlyt fektetnek a konstrukció és az MTM együttműködésére, valamint az költségekre. A PROKON-t alkalmazva az elĹ‘állítási költségek több mint 70%-át már ebben a fázisban meg tudják határozni és ily módon az elĹ‘állítási problémákat elĹ‘re kiküszöbölhetik. ElĹ‘adásában kitért a munkaerĹ‘-kiválasztásra, az MTM-mel támogatott értékáram-elemzésre, továbbá a KAIZEN és az MTM kapcsolatára is. A lenti videórészlet betekintést nyújt abba, hogy a Kiekert AG-nál melyek a gazdaságos módszertervezés lépései, hogyan történik az ütemkiegyenlítés és a munkahelyek/munkafolyamatok ergonómiai kialakítása.

 

 

A Kieback&Peter GmbH & Co KG több mint 80 éves tapasztalattal rendelkezik a fűtés-, szellĹ‘zés- és klímaszabályozás területén. Wolfgang Bonnen 4 témát hozott Magyarországra, melyek mindegyikében fontos szerepet kapott az MTM. Betekintést nyerhettünk egy KVP környezeti projektbe, ahol egy környezetbarátabb, gazdaságosabb, műszakilag és ergonómiailag jobb munkafolyamatot kellett létrehozni. Hallhattunk példát a csoportmunka átszervezésére melynek során a csoportokat folyamatok, illetve termékcsoportok alapján alakították ki. Volt szó a technológiai kiválasztási eljárások értékelésérĹ‘l, melynél azt vizsgálták, hogy milyen elĹ‘nyei és hátrányi lehetnek egy automatizáltabb szerelés bevezetésének. A negyedik példa a folyamatidĹ‘k minimalizálása volt, ahol 4 területre koncentrálva (anyagbekészítés, szelektív forrasztás, AOI vizsgálat, szerelés) ért el sikereket a cég. A videóban Bonnen Úr felhívja a figyelmet arra, milyen fontos egy új termék bevezetésénél egy olyan, MTM-képzettségű csoport létrehozása, mely már a termelés megkezdése elĹ‘tt kalkulációs adatokkal tud szolgálni a szériagyártás beindításához.

 

 

Feller Norbert az Audi Hungária Motor Kft. Industrial Engineering vezetĹ‘je a vállalat bemutatása után felvázolta az Industrial Engineering történetét a cégnél, majd áttért a termékfejlesztési folyamatokra. Itt kiderült számunkra, hogy az 5 termékfejlesztési fázisból 3-ban használják az MTM-et. A szériafejlesztési fázisban MTM elemzésekkel, fotódokumentációkkal, potenciáljelentésekkel, saját és versenytárs motorok szétszerelésével, stb. segítik a jövĹ‘beli szériamotorok gyártási idejének csökkentését. A széria-bevezetés fázisában az addigi adatokra támaszkodva tovább pontosítják a gyártási folyamatokat, további MTM elemzéseket készítenek, meghatározzák a szükséges létszámot, majd sori körülmények között felülvizsgálják a gyártási folyamatokat. Az utolsó fázis, melyben az MTM szerepet kap a szériatermelés, ahol a gyártási tervek aktualizálása, workshoptámogatás és sorbejárási tevékenységek segítik a motorgyártás zökkenĹ‘mentességét és a folyamatos javítást.

 

<A videót Feller Norbert kérésére eltávolítottuk. 2015.08.04>

 

A Felina 1979 óta van jelen Magyarországon és jeleskedik a fehérneműgyártás több területén. E 30 év alatt nagy fejlĹ‘désen ment át nem csak a varrásoptimalizálás területén, hanem a logisztika, a csomagolás és az automata szabászat területén is. Vass JózsefnétĹ‘l, a Felnia gyártáselĹ‘készítési vezetĹ‘jétĹ‘l megtudtuk, hogy az optimális varrási módszerek bevezetése 1996-ra nyúlik vissza a cégnél, és azóta is nagy hangsúlyt fektetnek varrási módszereik tökéletesítésére és a dolgozók üzemen belüli módszertani képzésére. A videóban a mozdulat-gazdaságos munkafolyamat- és munkahelykialakítás jelentĹ‘ségérĹ‘l kapunk bĹ‘vebb információt.

 

 

Dr. Nemeskéri Gyula, a Budapesti Műszaki és Gazgaságtudományi Egyetem Ergonómiai és Pszichológiai Tanszékének tiszteletbeli docense, az Ergofit Kft. vezetĹ‘je érdekes elĹ‘adást tartott a munkamódszerek ergonómiai elemzésérĹ‘l. Felhívta a figyelmünket arra, hogy a munkafolyamat-racionalizálás során nem fektetünk elég hangsúlyt a változtatások emberre ható következményeire. Tehát a munkamódszer tervezésénél nagy felelĹ‘sség hárul ránk, hiszen nem csak kiküszöbölni tudunk, hanem létre is tudunk hozni ergonómiai problémákat, melyek hatása nem mindig észlelhetĹ‘ azonnal. ElĹ‘adásában kitért a terhelések fajtáira, azok kiváltó okaira és az általuk elĹ‘idézett lehetséges negatív hatásokra, továbbá bemutatta, hogy az MTM-1 elemzésekbĹ‘l milyen, a terhelésre vonatkozó ergonómiai adatokat nyerhetünk ki, ezáltal hogyan csökkenthetĹ‘ a terhelés illeteve a dolgozó igénybevétele.

 

 

Palotai László ipari mérnök csoportvezetĹ‘ frappáns felvezetĹ‘jében kiválóan szemléltette, milyen elĹ‘nyökkel jár az MTM használata a folyamatok tervezési, és optimalizálási fázisaiban. Ezután Maszlik Dávid ipari mérnök mutatta be a módszer alkalmazását a karcsúsított gyártósor tervezésénél. ElĹ‘tte kitért arra, hogyan épül be az MTM a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. mindennapjaiba. Az MTM „értékáram” elve alapján fontosnak tartják, hogy az alkalmazók magas képzettséget szerezzenek és a döntéshozók, illetve a projektekben résztvevĹ‘ érintettek is ismerjék és fogadják el a módszer által nyújtott lehetĹ‘ségeket, eredményeket. Céljuk, hogy az MTM, REFA és Lean módszereket ne elszigetelten használják, hanem ezen ismeretek ötvözése révén a lehetĹ‘ legjobb eredményeket érjék el.

 

 

Ezúton is köszönjük minden kedves látogatónknak a részvételt!

 

Az elhangzott elĹ‘adások publikus anyagai:

 

Dr. Hans Fischer - Az MTM világban betöltött szerepe

 

 

Wolfgang Bonnen - Legjobb folyamatok az új készülékgenerációhoz (Beste Prozesse für neue Gerätegenerationen)

 

 

Palotai László és Maszlik Dávid - "KevesebbĹ‘l többet" - az MTM és a Lean együttműködése a Robert Bosch Elektronika Kft-nél